konkurs-lemoniada

Regulamin Konkursu na hasło reklamowe Czarnej Lemoniady 27.04.2021 – 30.04.2021

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu na hasło reklamowe Czarnej Lemoniady, organizowanego w dniach 27.04.2021 do 30.04.2021, na naszej stronie Facebook fanpage Vivio.

Regulamin konkursu 27.04.2021 – 30.04.2021

Regulamin konkursu na fanpage „Vivio.pl” w serwisie Facebook.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na fan stronie „Vivio.pl” w serwisie społecznościowym Facebook.

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest firma RADZIOWI Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 45, 42-200 Częstochowa, sąd rejonowy w Rzeszowie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, KRS: 0000611149, NIP 6861687349, REGON: 364132573, zwany dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

3. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 27.04.2021 do godz. 23.59 dnia 30.04.2021.

4. Około godz. 12.00 dnia 04.05.2021 na fan stronie „Vivio.pl” – https://www.facebook.com/Vibiopl/ – zostaną ogłoszone wyniki.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład komisji będą wchodziły 3 osoby, będące przedstawicielami Organizatora.

6. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:

pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,

osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w §5, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

7. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

2. Zasady konkursu

1. Laureatami konkursu mogą zostać osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Jeśli laureatem Konkursu zostanie osoba poniżej osiemnastego roku życia, niezbędne do odbioru nagrody jest wysłanie zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, na udział w Konkursie, na adres: RADZIOWI Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 45, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „Konkurs Vivio.pl – zgoda”. Zgoda powinna być wysłana na podany adres w ciągu 14 dni od powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.

3. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku wykonać następujące czynności:

a) W wyznaczonym przez Organizatora terminie odpowiedzieć na zadane przez Organizatora pytanie – w komentarzu pod wpisem konkursowym opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/Vibiopl/

b) Nagrodę wygrywa 1 osoba, która udzieliła najciekawszej odpowiedzi na zadane w konkursie pytanie.

4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Zgłoszenie odbywa się poprzez umieszczenie odpowiedzi w komentarzu we wpisie konkursowym na stronie https://www.facebook.com/Vibiopl/

5. Na zakończenie konkursu Komisja wybierze 1 zwycięską pracę, a jej autor zostanie nagrodzony.

6. Przy wyborze zwycięskiej pracy Komisja brać będzie pod uwagę oryginalność, pomysłowość przesłanej pracy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia – bez podania uzasadnienia – z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji.

8. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3. Dane osobowe

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) doręczenia nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie.

2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z:

a) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)

b) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

3. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

· Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

· Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

· Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

· Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

· Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

· Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

· Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

· Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Realizujemy prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

· Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (patrz punkt 7 poniżej)

· Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób.

· Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

· Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

· Prawo do usunięcia danych osobowych przez nas(„prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

· Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

· Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

· Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego– Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać pisemnie na adres RADZIOWI Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 45, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „IOD”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik GK Organika mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

6. Jak przetwarzamy Twoje dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, każdorazowo poinformujemy Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Sposób zbierania danych

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody, z firm w ramach GK Organika, z naszych stron internetowych w formie poprzez np. sklepy internetowe, formularze kontaktowe, mediów społecznościowych, infolinii. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych gromadzących także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie XII).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych kontaktowych, wystarczy, że podasz nam tylko jedną z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres email.

W ramach prowadzonych przez nas różnych serwisów internetowych możemy zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć Twoje zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście z naszymi Pracownikami.

7. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania przez nas danych osobowych. Nie wymagają wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę. Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

8. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

9. Udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe).

W zakresie celu marketingowego odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego mogą być firmy wchodzące w skład GK Organika lub działające na nasze zlecenie i w naszym imieniu.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

4. Prawa autorskie

Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego.

Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych,

c. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Zadań Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Zadań Konkursowych. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zadań Konkursowych.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zadań Konkursowych, do której prawa nabył na mocy niniejszego regulaminu.

5. Nagrody

Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 200 zł dla zwycięzcy konkursu, do wykorzystania w sklepie www.vivio.pl.

6. Odbiór nagród

1. Nagroda zostanie dostarczona do Laureatów drogą pocztową lub kurierem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w punkcie 2 poniżej.

2. Warunkiem otrzymania przez Laureatów nagrody jest przekazanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fan stronie „Vivio.pl” w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygranej, następujących informacji niezbędnych do wysyłki nagrody: imienia, nazwiska, pełnych danych adresowych oraz tel. kontaktowego. Laureaci przekazują Organizatorowi dane potrzebne do wysyłki nagród poprzez system prywatnych wiadomości na Facebooku.

3. W przypadku nie podania przez Laureata powyższych informacji nagroda przepada.

4. Laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z wytycznymi z punktu 3 tego regulaminu i potwierdzają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych poprzez system prywatnych wiadomości na Facebooku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych adresowych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Konkurs – Vivio.pl” na adres: RADZIOWI Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 45, 42-200 Częstochowa.

4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora, która rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji, podejmowane w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik, składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od terminu rozpatrzenia reklamacji.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępności Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web, w tym w szczególności Strona Konkursowa – fan strona 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępności Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web, w tym w szczególności Strona Konkursowa – fan strona „Vivio.pl” na Facebooku, będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie.

7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

8. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska na fan stronie 8. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska na fan stronie „Vivio.pl” na Facebooku.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa odpowiednie dla kraju Organizatora.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0
    0
    Twój Koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu