Zwrot towaru

1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem.

2. Zwrot towaru do Sklepu internetowego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sklep internetowy.

3. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę sprzedaży uważa się za niebyłą.

Procedura reklamacji

1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady należy je zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep internetowy, który rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.